Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел българска федерация по баскетбол на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно отчетно общо събрание на 30 март (понеделник) от 9.00 ч. в гр. София, Хотел Рамада София Сити Център, зала “Опал”

Дневен ред на събранието:

1. Отчет на Управителния съвет за изминалия период от предишното отчетно общо събрание.

2. Отчет на Контролния съвет и постоянните комисии на БФБаскетбол за изминалия период от предишното отчетно общо събрание.

3. Утвърждаване на Годишен финансов отчет за 2019 г.

4. Други.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 10.00 ч., на същото място и при същия дневен ред, съобщават от родната централа.